• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN HƯƠNG KHÊ
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 19824 hồ sơ

- Đã xử lý: 19381 hồ sơ

92.6%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top