• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HUYỆN HƯƠNG KHÊ
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 4529 hồ sơ

- Đã xử lý: 4370 hồ sơ

98.7%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top